Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë procedurat e përkthimit, koordinimin e procesit të përkthimit, si dhe unifikimin e terminologjisë të Acquis të BE-së në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës.

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Integrimit Evropian të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Integrimit Europian të republikës së Kosovës për krijimin e komisionit teknik për përkthimin e legjislacionit të be-së në gjuhën shqipe, si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit te legjislacionit.

Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Integrimit Evropian dhe Universitetit të Prishtinës - "Hasan Prishtina"