DIREKTIVA E KËSHILLIT 2001/40/KE, DATË 28 MAJ 2001, "PËR NJOHJEN E NDËRSJELLË TË VENDIMEVE PËR DËBIMIN E SHTETASVE TË VENDEVE TË TRETA"

Informacione shtesë

  • Celex: 32001L0040
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2001