RREGULLORE (BE) NR. 596/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 16 PRILL 2014, "PËR ABUZIMIN NË TREG (RREGULLORJA PËR ABUZIMIN NË TREG) DHE QË SHFUQIZON DIREKTIVËN 2003/6/KE TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT DHE DIREKTIVAT E KOMISION

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0596
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014