RREGULLORE ZBATUESE E KOMISIONIT (BE) NR. 1051/2011, DATË 20 TETOR 2011, "PËR ZBATIMIN E RREGULLORES (BE) NR. 692/2011 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT, "PËR STATISTIKAT EVROPIANE TË TURIZMIT, PËR SA I PËRKET STRUKTURËS SË RAPORTEVE TË CILËSISË DH

Informacione shtesë

  • Celex: 32011R1051
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2011