RREGULLORE (BE) NR. 692/2011 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 6 KORRIK 2011, "PËR STATISTIKAT EVROPIANE TË TURIZMIT DHE QË SHFUQIZON DIREKTIVËN E KËSHILLIT 95/57/KE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32011R0692
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2011