DIREKTIVË 2009/42/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 6 MAJ 2009, "PËR RAPORTET STATISTIKORE LIDHUR ME TRANSPORTIN DETAR TË MALLRAVE DHE PASAGJERËVE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32009L0042
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2009