RREGULLORE (KE) NR. 1161/2005 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 6 KORRIK 2005, "PËR PËRPILIMIN E LLOGARIVE JOFINANCIARE TREMUJORE SIPAS SEKTORIT INSTITUCIONAL"

Informacione shtesë

  • Celex: 32005R1161
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2005