?_DIREKTIVA 2014/57/BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 16 PRILL 2014, "PËR SANKSIONET PENALE PËR ABUZIMIN E TREGUT (DIREKTIVA E ABUZIMIT TË TREGUT)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32014L0057
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2004