RREGULLORJA E KOMISIONIT (KE) NR. 1726/1999, DATË 27 KORRIK 1999, PËR ZBATIMIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT (KE) NR. 530/1999, "PËR STATISTIKAT STRUKTURORE NË LIDHJE ME TË ARDHURAT DHE ME KOSTOT E PUNËS NË LIDHJE ME PËRCAKTIMIN DHE TRANSMETIMIN E TË DHËNAVE

Informacione shtesë

  • Celex: 31999R1726
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 1999