DIREKTIVË E KËSHILLIT 2010/32/BE, DATA 10 MAJ 2010, "PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES KUADËR "PËR PARANDALIMIN E LËNDIMEVE NGA MJETET E MPREHTA NË SEKTORIN SPITALOR DHE SHËNDETËSOR" TË LIDHUR MIDIS HOSPEEM DHE EPSU"

Informacione shtesë

  • Celex: 32010L0032
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2010