2000/57/KE: VENDIM I KOMISIONIT, DATA 22 DHJETOR 1999, "PËR SISTEMIN E PARALAJMËRIMIT TË HERSHËM DHE PËRGJIGJES PËR PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E SËMUNDJEVE TË TRANSMETUESHME SIPAS VENDIMIT NR. 2119/98/KE TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT (NJOFTUAR

Informacione shtesë

  • Celex: 32000D0057
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2000