DIREKTIVA E KËSHILLIT 92/29/KEE, DATA 31 MARS 1992 "PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRMIRËSIMIN E TRAJTIMIT MJEKËSOR NË BORDIN E ANIJEVE"

Informacione shtesë

  • Celex: 31992L0029
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1992