DIREKTIVË E KËSHILLIT, DATA 21 DHJETOR 1988, "PËR TRANSPARENCËN E MASAVE QË RREGULLOJNË ÇMIMET E PRODUKTEVE MJEKËSORE PËR PËRDORIM NJERËZOR DHE PËRFSHIRJEN E TYRE NË FUSHËN E VEPRIMIT TË SISTEMEVE KOMBËTARE TË SIGURIMEVE SHËNDETËSORE" (89/105/KEE)

Informacione shtesë

  • Celex: 31989L0105
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1989