RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 1299/2014, DATA 18 NËNTOR 2014, "PËR KUSHTET TEKNIKE TË NDËRVEPRIMIT LIDHUR ME NËNSISTEMIN "INFRASTRUKTURË" TË SISTEMIT HEKURUDHOR TË BASHKIMIT EVROPIAN (TEKST KUPTIMI I TË CILIT LIDHET ME ZEE-NË)

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R1299
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2014