DIREKTIVË 2008/57/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATA 17 QERSHOR 2008, "PËR NDËRVEPRIMIN E SISTEMIT HEKURUDHOR BRENDA BE-SË"

Informacione shtesë

  • Celex: 32008L0057
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2008