DIREKTIVA 2004/109/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 DHJETOR 2004, "PËR HARMONIZIMIN E KËRKESAVE PËR TRANSPARENCË, NË LIDHJE ME INFORMACIONIN RRETH EMETUESVE, TITUJT E TË CILËVE JANË PRANUAR PËR TREGTIM NË NJË TREG TË RREGULLUAR DHE

Informacione shtesë

  • Celex: 32004L0109
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2004