DIREKTIVË E KËSHILLIT 2011/96/BE, DATA 30 NËNTOR 2011, "PËR SISTEMIN E PËRBASHKËT TATIMOR TË ZBATUESHËM NË RASTIN E SHOQËRIVE MËMË DHE DEGËVE NË SHTETE TË NDRYSHME ANËTARE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32011L0096
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2011