RREGULLORJA (KE) NR. 1946/2003 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 KORRIK 2003, "PËR LËVIZJET NDËRKUFITARE TË ORGANIZMAVE TË MODIFIKUARA GJENETIKISHT" (TEKST KUPTIMI I TË CILIT LIDHET ME ZEE-NË)

Informacione shtesë

  • Celex: 32003R1946
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2003