?_RREGULLORE (BE) NR. 994/2010 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 20 TETOR 2010, "PËR MASAT E RUAJTJES SË SIGURISË SË FURNIZIMIT ME GAZ DHE PËR SHFUQIZIMIN E DIREKTIVËS SË KËSHILLIT 2004/67/KE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32010R0994
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2010