DIREKTIVA 2009/30/KE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 23 PRILL 2009, "PËR NDRYSHIMIN E DIREKTIVËS 98/70/KE “PËR CILËSINË E LËNDËVE DJEGËSE BENZINË, DIEZEL DHE GAZOIL”; DHE PËR FUTJEN E NJË MEKANIZMI PËR MONITORIMIN DHE PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE

Informacione shtesë

  • Celex: 32009L0030
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2009