RREGULLORE (BE) 2015/2120 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 25 NËNTOR 2015, "PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE NË LIDHJE ME QASJEN E LIRË NË INTERNET DHE QË NDRYSHON DIREKTIVËN 2002/22/KE PËR SHËRBIMIN UNIVERSAL DHE TË DREJTAT E PËRDORUESVE NË LIDHJE ME

Informacione shtesë

  • Celex: 32015R2120
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2015