DIREKTIVA E KËSHILLIT 86/378/KEE, DATA 24 KORRIK 1986, "PËR ZBATIMIN E PARIMIT TË TRAJTIMIT TË BARABARTË TË BURRAVE DHE GRAVE NË SKEMAT PROFESIONALE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE"

Informacione shtesë

  • Celex: 31986L0378
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1986