?_RREGULLORJA (BE) NR. 305/2011 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 9 MARS 2011, "PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË HARMONIZUARA PËR TREGTIMIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT DHE QË SHFUQIZON DIREKTIVËN E KËSHILLIT 89/106/KEE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32011R0305
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2011