RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 361/2014, DATA 9 PRILL 2014, "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E RREGULLORES (KE) NR. 1073/2009 NË LIDHJE ME DOKUMENTET E TRANSPORTIT NDËRKOMBËTAR TË UDHËTARËVE ME AUTOBUS DHE QË SHFUQIZON RREGULLOREN

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0361
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014