RREGULLORE E KOMISIONIT (KE) NR. 29/2009, DATA 16 JANAR 2009, "PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE PËR SHËRBIMET E LIDHJES SË TË DHËNAVE PËR QIELLIN E VETËM EVROPIAN"

Informacione shtesë

  • Celex: 32009R0029
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2009