RREGULLORE (KE) NR. 1370/2007 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATA 23 TETOR 2007, "PËR SHËRBIMET PUBLIKE TË TRANSPORTIT HEKURUDHOR DHE RRUGOR TË UDHËTARËVE DHE QË SHFUQIZON RREGULLORET E KËSHILLIT (KEE) NR. 1191/69 DHE NR. 1107/70"

Informacione shtesë

  • Celex: 32007R1370
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2007