?_VENDIMI ZBATUES I KOMISIONIT (BE) 2016/1251, DATË 12 KORRIK 2016, "PËR MIRATIMIN E NJË PROGRAMI SHUMËVJEÇAR TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR MBLEDHJEN, MENAXHIMIN DHE PËRDORIMIN E TË DHËNAVE NË SEKTORËT E PESHKIMIT DHE AKUAKULTURËS PËR PERIUDHËN 2017-2019" (NJ

Informacione shtesë

  • Celex: 32016D1251
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2016