RREGULLORE (BE) 2015/2102 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 28 TETOR 2015, QË NDRYSHON RREGULLOREN (BE) NR. 1343/2011 NË LIDHJE ME DISA DISPOZITA PËR PESHKIMIN NË ZONËN E MARRËVESHJES SË GFCM-SË (KOMISIONI I PËRGJITHSHËM I PESHKIMIT PËR MESDHEU

Informacione shtesë

  • Celex: 32015R2102
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2015