RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 2015/1474, DATË 27 GUSHT 2015, "PËR PËRDORIMIN E UJIT TË NGROHTË TË RICIKLUAR PËR TË LARGUAR KONTAMINIMIN MIKROBIOLOGJIK SIPËRFAQËSOR NGA KARKASAT"

Informacione shtesë

  • Celex: 32015R1474
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2015