?_RREGULLORE ZBATUESE E KOMISIONIT (BE) NR. 641/2014, DATË 16 QERSHOR 2014, "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR ZBATIMIN E RREGULLORES (BE) NR. 1307/2013 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE KËSHILLIT "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR PAGESAT DIREKTE PËR FERMERËT SI

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0641
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014