RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 298/2014, DATË 21 MARS 2014, "PËR NDRYSHIMIN E SHTOJCËS II TË RREGULLORES (KE) NR. 1333/2008 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT DHE TË SHTOJCËS SË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) NR. 231/2012 NË LIDHJE ME PËRDORIMIN E

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0298
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014