?_RREGULLORE (BE) NR. 609/2013 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 12 QERSHOR 2013, "PËR USHQIMIN PËR FOSHNJAT DHE FËMIJËT E VEGJËL, USHQIMIN PËR QËLLIME TË VEÇANTA MJEKËSORE DHE ZËVENDËSUESIT E DIETËS TOTALE PËR KONTROLLIN E PESHËS DHE QË SHFUQI

Informacione shtesë

  • Celex: 32013R0609
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2013