RREGULLORE ZBATUESE E KOMISIONIT (BE) NR. 139/2013, DATË 7 JANAR 2013, "PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË SHËNDETIT TË KAFSHËVE PËR IMPORTIN NË BASHKIMIN EVROPIAN TË DISA LLOJE ZOGJSH DHE TË KUSHTEVE TË KARANTINËS SË TYRE" (KODIFIKIMI)

Informacione shtesë

  • Celex: 32013R0139
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2013