?_RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 122/2013, DATË 12 SHKURT 2013, "PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (KE) NR. 1950/2006 QË PËRCAKTON, NË PËRPUTHJE ME DIREKTIVËN 2001/82/KE TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT "PËR KODIN E KOMUNITETIT LIDHUR ME PRODUKTET MJ

Informacione shtesë

  • Celex: 32013R0122
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2013