!_RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 231/2012, DATË 9 MARS 2012, "PËR PËRCAKTIMIN E SPECIFIKIMEVE PËR ADITIVËT USHQIMORË TË RENDITUR NË SHTOJCAT II DHE III TË RREGULLORES (KE) NR. 1333/2008 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT"