RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 10/2011, DATË 14 JANAR 2011, "PËR MATERIALET DHE ARTIKUJT PLASTIKË TË PARASHIKUARA PËR TË PASUR KONTAKT ME USHQIMIN"