RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) NR. 37/2010, DATË 22 DHJETOR 2009, "PËR SUBSTANCAT FARMAKOLOGJIKISHT AKTIVE DHE KLASIFIKIMIN E TYRE PËR SA I PËRKET KUFIJVE MAKSIMAL TË MBETJEVE NË USHQIMET ME ORIGJINË SHTAZORE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32010R0037
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2010