DIREKTIVË E KËSHILLIT 2009/156/KE, DATË 30 NËNTOR 2009, "PËR KËRKESAT E SHËNDETIT TË KAFSHËVE QË RREGULLOJNË LËVIZJEN DHE IMPORTIN E KAFSHËVE NJËTHUNDRAKE NGA VENDET E TRETA" (VERSION I KODIFIKUAR)

Informacione shtesë

  • Celex: 32009L0156
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2009