?_RREGULLORE E KOMISIONIT (KE) NR. 1235/2008, DATË 8 DHJETOR 2008, "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT, DATË 8 DHJETOR 2008, "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT

Informacione shtesë

  • Celex: 32008R1235
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2008