DIREKTIVË E KËSHILLIT 2007/43/KE, DATË 28 QERSHOR 2007, "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE MINIMALE PËR MBROJTJEN E PULAVE TË MBAJTURA PËR PRODHIM MISHI"

Informacione shtesë

  • Celex: 32007L0043
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2007