RREGULLORE E KOMISIONIT (KE) NR. 1950/2006, DATË 13 DHJETOR 2006, "PËR PËRCAKTIMIN, NË PËRPUTHJE ME DIREKTIVËN 2001/82/KE TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT 'PËR KODIN E KOMUNITETIT LIDHUR ME PRODUKTET MJEKËSORE VETERINARE', TË NJË LISTE TË SUBSTANC

Informacione shtesë

  • Celex: 32006R1950
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2006