?_VENDIM I KOMISIONIT, DATË 14 NËNTOR 2006, "PËR KËRKESAT MINIMALE PËR MBLEDHJEN E INFORMACIONIT GJATË KONTROLLIT TË VENDEVE TË PRODHIMIT KU MBAHEN KAFSHË TË CAKTUARA PËR QËLLIME BUJQËSORE" (NJOFTUAR ME DOKUMENTIN NUMËR C(2006) 5384)

Informacione shtesë

  • Celex: 32006D0788
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2006