?_RREGULLORJA (KE) NR. 2160/2003 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 17 NËNTOR 2003, "PËR KONTROLLIN E SALMONELËS DHE AGJENTËVE TË TJERË ZOONOTIKË SPECIFIKË NGA USHQIMI"

Informacione shtesë

  • Celex: 32003R2160
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2003