DIREKTIVA E KËSHILLIT 2001/112/KE, DATË 20 DHJETOR 2001, "PËR LËNGJET E FRUTAVE DHE PRODUKTE TË NGJASHME TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR"

Informacione shtesë

  • Celex: 32001L0112
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2001