RREGULLORJA E KOMISIONIT (KE) NR. 1825/2000, DATË 25 GUSHT 2000, "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR ZBATIMIN E RREGULLORES (KE) NR. 1760/2000 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT NË LIDHJE ME ETIKETIMIN E MISHIT TË LOPËS DHE PRODUKTEVE T

Informacione shtesë

  • Celex: 32000R1825
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2000