DIREKTIVË E KËSHILLIT, DATË 13 DHJETOR 1977, "PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË KOMUNITETIT PËR PLANET KOMBËTARE PËR PËRSHPEJTIMIN E ÇRRËNJOSJES SË BRUCELOZËS, TUBERKULOZIT DHE LEUKOZËS ENZOOTIKE TE GJEDHËT" (78/52/KEE)

Informacione shtesë

  • Celex: 31978L0052
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1977