DIREKTIVA (BE) 2015/849 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATA 20 MAJ 2015, "PËR PARANDALIMIN E PËRDORIMIT TË SISTEMIT FINANCIAR PËR QËLLIME TË PASTRIMIT TË PARAVE OSE TË FINANCIMIT TË TERRORIZMIT, QË NDRYSHON RREGULLOREN (BE) NR. 648/2012 TË P

Informacione shtesë

  • Celex: 32015L0849
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2015