RREGULLORE (BE) NR. 575/2013 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATA 26 QERSHOR 2013, "PËR KËRKESAT E KUJDESSHME PËR INSTITUCIONET KREDITUESE DHE SHOQËRITË E INVESTIMIT DHE QË NDRYSHON RREGULLOREN (BE) NR. 648/2012"

Informacione shtesë

  • Celex: 32013R0575
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2013