RREGULLORE (BE) NR. 1215/2012 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 12 DHJETOR 2012, "PËR JURIDIKSIONIN DHE NJOHJEN E ZBATIMIN E VENDIMEVE GJYQËSORE NË ÇËSHTJE CIVILE DHE TREGTARE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32012R1215
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2012