RREGULLORJA E KËSHILLIT (KE) NR. 58/2003, DATË 19 DHJETOR 2002, "PËR PËRCAKTIMIN E STATUSIT TË AGJENCIVE EKZEKUTIVE TË CILAVE DO T'U BESOHEN DISA DETYRA PËR ADMINISTRIMIN E PROGRAMEVE TË KOMUNITETIT"

Informacione shtesë

  • Celex: 32003R0058
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2003